Cộng đồng lên tiếng

Bác sỹ có quyền và có… tiền

Minh Minh

Health+ | Những người bác sỹ ấy có quyền và có... tiền. Thế nên, bệnh nhân mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần may mắn trong lúc gia đình bệnh nhân đã đầu hàng vì… khánh kiệt.