Bạn đọc viết

Vòng đời của nước, vòng đời của người?

Khánh Hạ

Health+ | Vòng tuần hoàn của nước là sự tồn tại - vận động của những giọt nước trên trái đất. Nó không có sự khởi đầu, không rõ sự kết thúc, nhưng thiếu nước, trái đất không còn tồn tại. Vòng đời của nước phải chăng cũng như vòng đời của mỗi con người?