Tâm thức

Vô thường

Khánh Hạ

Health+ | Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân ban mai không phải là thân buổi chiều, mỗi phút giây trong thân ta đều có sanh và có chết. Ấy là vôi thường.