Xã hội

Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội

Anh Nguyên

Phụ nữ Việt Nam có mặt trong hầu hết các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của đất nước và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình.