Ung thư

Kỳ IV: Lối sống lành mạnh: Liệu pháp thải độc, tiêu độc

Khánh Hạ

Health+ | Cơ thể sống tồn tại được là nhờ các quá trình dị hóa và đồng hóa trong cơ thể. Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Dị hóa là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ được tổng hợp trong quá trình đồng hóa tạo thành những hợp chất đơn giản và giải phóng năng lượng.