Góc nhìn quản lý

Từ thuật ngữ “Vệ sinh” đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Khánh Hạ

Health+ | "An toàn thực phẩm", "An toàn vệ sinh thực phẩm", "Vệ sinh an toàn thực phẩm"... vốn là những từ đã được đưa vào văn bản luật định của Việt Nam. Nhưng thực tế, chúng lại là những từ được hiểu sai ý nghĩa từ phong trào vệ sinh yêu nước vốn được Bác Hồ nhắc đến trong một bài viết đăng trên báo Nhân dân ngày 2/7/1958.