Bạn đọc viết

Tri thức tùy người sử dụng

Khánh Hạ

Health+ | Theo nghĩa Hán-Việt, cả "tri" lẫn "thức" đều có nghĩa là biết. Tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng, về mặt lý thuyết hay thực hành.