Góc nhìn quản lý

Sóng ngầm đáy sông, sóng thần biển lớn

Minh Minh

Health+ | Một cơn sóng nhỏ có thể xô ngã 1 đứa trẻ - doanh nghiệp nhỏ, chưa kịp lớn. Cơn sóng thần có thể cuốn phăng tất cả - kể cả doanh nghiệp siêu lớn. Nguồn tạo sóng là giống nhau: 1 mẩu thông tin tiêu cực về doanh nghiệp.