Điểm tin - Báo bạn

Thói quen ăn nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe bạn thế nào?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã theo dõi 1.083 người trưởng thành trong 5 năm, chia thành ba loại dựa trên tốc độ ăn: ăn chậm, ăn bình thường và ăn nhanh. Qua đó cho thấy, tốc độ ăn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bạn.