Tâm thức

Thiền: Hiểu đúng để luyện tâm

Anh Nguyên

Health+ | “Thiền cũng là Đạo, là Phật, là Tâm… Thiền cũng có thể được nhìn dưới góc độ gần gũi hơn, là trạng thái của tâm khi thấy, nghe hay biết tất cả sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh, mà không có một ý niệm phân biệt so sánh”, thượng tọa Thích Thông Huệ cho biết.