Kinh doanh - Tiêu dùng

Thị trường dầu nền toàn cầu tăng trưởng 10% trong giai đoạn 2019 - 2026

Biết Tuốt

Health+ | Quy mô thị trường dầu nền dùng trong liệu pháp hương thơm toàn cầu đã đạt 898,03 triệu USD trong năm 2018 và dự kiến sẽ phát triển với tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) là 10% trong giai đoạn 2019 - 2026.