Ung thư

Tế bào ung thư và tế bào bình thường khác nhau thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Có nhiều sự khác biệt giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường. Với các nhà nghiên cứu, việc hiểu hoạt động của tế bào ung thư so với tế bào bình thường tạo nền tảng cho việc tìm ra các phương pháp điều trị các tế bào ung thư, không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường.