Nghiên cứu - Sản xuất

Sản xuất TPCN: Cần chọn đối tác đạt chuẩn GMP

Tiểu Bắc

Health+ | Thực hành sản xuất tốt (GMP) là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả các khâu trong quy trình sản xuất. Ngành TPCN trên thế giới đã có bước tiến lớn trong việc tuân thủ GMP nhưng vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, đặc biệt là một số nhà sản xuất TPCN theo hợp đồng sản xuất.