Bạn đọc viết

Hệ miễn dịch: "Phương thuốc" của loài người từ thuở ban sơ

Phạm Quỳnh

Health+ | Phương thuốc riêng của cơ thể chúng ta là hệ miễn dịch. Nó mạnh hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc nào từng được phát minh.Tác giả Daniel M.Dvis cho rằng những bí mật này của hệ miễn dịch mở đường cho cuộc cách mạng về sức khỏe.