Điểm tin - Báo bạn

​Răng sữa là nguồn tế bào gốc quan trọng

Đoàn Doan

Răng sữa của trẻ em, đặc biệt tủy răng, là một bộ phận chứa nguồn tế bào gốc quan trọng của con người