Thần kinh

Quên là cơ chế não tự bảo vệ mình

Tiểu Bắc

Health+ | Có bao giờ bạn tự hỏi, não người còn ghi nhớ được nhiều thông tin hơn cả những siêu máy tính? Đó là bởi vì, nó được bảo vệ bằng một cơ chế tự làm sạch: Quên đi!