Bạn đọc viết

Chọn đúng người ấy là hạnh phúc!

Khánh Hạ

Health+ | Giáo lý căn bản của Phật giáo dạy rằng hạnh phúc hay khổ đau là trách nhiệm của từng cá nhân. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều hoàn toàn làm chủ việc chuyển đổi cuộc sống của chúng ta. Và trong cuộc sống hôn nhân, chọn đúng người ấy là hạnh phúc!