Bạn đọc viết

Cộng nghiệp Trung Hoa

Khánh Hạ

Health+ | Phải chăng thiên tai, dịch họa, lũ lụt cứ lan tràn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua là do cộng nghiệp của chính họ trong những năm vừa qua? Đọc bài của nhà thơ Chí Thiện để hiểu thêm.