Bạn đọc viết

Người làm, Thần nhìn, Trời biết Đất biết Mình biết

Khánh Hạ

Health+ | Khi làm những việc trái với lương tâm, dẫu người khác không nhìn thấy họ cũng sẽ cảm thấy cả đời sống mà bất an. Bởi lẽ quả thực Thần đều nhìn thấy tất cả những điều này. Bởi vậy mới có câu: Chuyện không nói thì ai biết? Trời biết Đất biết!