Cộng đồng lên tiếng

Lương ngành y tăng gấp 10 lần?

Minh Minh

Health+ | Có ý kiến cho rằng, lương ngành y thấp quá nên mới nảy sinh tiêu cực. Vậy sẽ ra sao nếu lương ngành y tăng gấp 10 – 20 lần?