Bạn đọc viết

Lạm bàn Ma tính - Phật tính hay phần con và phần người

Khánh Hạ

Health+ | Tính cách con người cũng gồm cả âm và dương, hiếm khi thuần khiết, nói cách khác là gồm phần con và phần người hay phần ma tính và Phật tính.