Khỏe đẹp

Huyết trắng khi nào là bình thường? Thế nào là bệnh lý?

Minh Minh

Health+ | Bằng cách nào để nhận biết, thế nào là huyết trắng bình thường? Thế nào là huyết trắng bệnh lý và cần phải điều trị?