Tâm thức

Hỏi đáp về đạo Phật: 5 phút thông tỏ

Anh Nguyên

Bài viết được lược dịch từ bài "Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction" (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong cuốn "Good Question, Good Answer".