Nghiên cứu - Sản xuất

GMP tác động đến chất lượng sản phẩm thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) bị bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2019. GMP tác động thế nào đến chất lượng sản phẩm cuối cùng?