Nghiên cứu - Sản xuất

GMP-HS trong sản xuất TPCN

Health+

Health+ | Các nước trong khu vực ASEAN thống nhất sẽ yêu cầu tiêu chuẩn hoà hợp về kỹ thuật trong khối. Đến 1/1/2014, các quốc gia phải thống nhất ban hành các quy định về GMP. Thời hạn toàn bộ ASEAN phải thực hiện là từ 1/1/2015.