Nghiên cứu - Sản xuất

Cần có tiêu chuẩn thống nhất cho các đơn vị thanh tra GMP độc lập

Khánh Hạ

Health+ | Ngày 24/6/2016 vừa qua ghi dấu kỷ niệm 6 năm ngày quy định GMPs cho các nhà sản xuất thực phẩm chức năng, quy định tại Mục 111 pháp luật Liên Bang Hoa Kỳ, có hiệu lực đầy đủ. Tuy vậy, việc thực hiện những quy định đó giữa các công ty sản xuất là rất khác nhau. Đây là thực tế đang diễn ra ngay tại nước Mỹ.