Bạn đọc viết

Giải thoát là gì và làm sao đạt được?

Khánh Hạ

Health+ | Giải thoát nghĩa là đạt tự do sau khi buông xả tất cả những trói buộc trong cuộc sống (thói đời). Trong Phật giáo, giải thoát tức là thoát khỏi ảo tưởng và khổ, thoát khỏi sự tái sinh trong Luân hồi và đạt Niết-bàn. Nói tóm lại, đó là sự thoát khỏi các trạng thái, cảm xúc tiêu cực.