Góc nhìn quản lý

Giải pháp nào cho khung pháp lý trong quản lý TPCN tại Việt Nam

Trần Lưu

Health+ | Việt Nam hiện có hơn 3.600 doanh nghiệp tham gia sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN), đây vừa là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong vấn đề quản lý các sản phẩm TPCN tại Việt Nam.