Góc nhìn quản lý

Doanh nghiệp TPCN chủ động tham gia Diễn đàn APEC

Trần Lưu

Health+ | Trong gần 20 năm trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC (bắt đầu từ tháng 11/1998), diễn đàn có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mọi ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có cả ngành thực phẩm chức năng (TPCN).