Thần kinh

Điều cần biết về Dysthymia - trầm cảm nhẹ nhưng kéo dài

Biết Tuốt

Health+ | Dysthymia tuy chỉ là hình thức trầm cảm nhẹ và trung bình, ít nghiêm trọng nhưng thường kéo dài lâu, ảnh hưởng nhiều tới người trẻ.