Điểm tin - Báo bạn

Hiếm như... rau an toàn!

Trần Lưu

Health+ | Kể từ năm 2008 khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) công bố tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) cho đến nay, tổng diện tích trồng rau theo tiêu chuẩn này của cả nước chưa đến 3.200 hec ta, tương đương 0,4% diện tích trồng rau của cả nước.