Xã hội

Đề xuất nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế

Đoàn Doan

Học sinh sinh viên, người làm nông - ngư - diêm nghiệp được đề xuất nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế từ 30 lên 50%, người mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng được hỗ trợ 10%.