Nghiên cứu - Sản xuất

Để được chứng nhận Halal, doanh nghiệp cần đạt những tiêu chuẩn gì?

Khánh Hạ

Health+ | Đây là một trong những câu hỏi mà Health+ nhận được sau nhóm bài viết về tiêu chuẩn Halal tại Việt Nam. Theo Văn phòng Chứng nhận Halal tại Việt Nam (HCA), có một số yêu cầu chính đối với doanh nghiệp khi muốn được cấp chứng nhận Halal.