Điểm tin - Báo bạn

Quy tắc 20/20/20 dành cho dân dán mắt vào máy tính

Đoàn Doan

Hỏi: Tôi dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày để làm việc như vậy có làm hỏng mắt không?