Trò chuyện

CEO Nissan: Nên tạo liên minh chứ không phải sáp nhập

Health+

Health+ | "Để thành công chỉ có 5% dựa vào chiến lược thông minh, còn 95% nằm ở phương thức thực hiện nó như thế nào".