Nghiên cứu - Sản xuất

Cảnh báo pháp lý khi sử dụng hỗn hợp trộn trong sản xuất TPCN

Khánh Hạ

Health+ | Yêu cầu về công bố, chất lượng và chia sẻ trách nhiệm tuân thủ khi sử dụng hỗn hợp trộn trong hợp đồng sản xuất thực phẩm bổ sung đang là thách thức không nhỏ với các nhà sản xuất thực phẩm chức năng.