Góc nhìn quản lý

Lời hứa của Bộ trưởng

Đoàn Doan

Cô gái trẻ bị cưa chân nhận được lời hứa "sẽ giúp con thi đậu vào ngành Y" của Bộ trưởng Bộ Y tế, một lời hứa chân thành. Nhưng nó là lời hứa của nữ tiến sỹ y khoa, chứ không nên là lời hứa trên cương vị của Bộ trưởng.