Bạn đọc viết

Bác sĩ trải nghiệm thiền cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma

Khánh Hạ

May mắn được ngồi thiền cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma, bác sĩ Sanjay Gupta nhận ra ai cũng có thể gặp khó khăn khi thiền và quan trọng nhất là lựa chọn đúng phương pháp.